اداره فرهنگی اجتماعی دانشگاه آزاد خوراسگان
1399/07/27
دکتر جھان بین در شورای دانشگاه آزاد اصفھان
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی بھ نقل از واحد اصفھان، دکتر فرزاد جھانبین سرپرست معاونت فرھنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در یکصد و ھفتاد و نھمین جلسھ شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفھان گفت: مدیریت فرھنگ یعنی مدیریت ھمھ عوامل، ارکان و اجزا در راستای اھداف فرھنگی باشد، بر این اساس باید در محیط دانشگاه تمام عوامل تأثیر گذار در حوزه فرھنگ مورد توجھ قرار گیرد. وی افزود: معاونت فرھنگی، یک معاونت رکنی و اثرگذار در دانشگاه است و نباید فعالیت این حوزه تحت الشعاع سایر حوزه ھا قرار بگیرد، بلکھ سایر حوزه ھا باید فعالیت ھای خود را با پیوست فرھنگی انجام دھند، بھ عنوان مثال اگر می خواھیم در عرصھ پژوھش موفق باشیم باید مروج فرھنگ پژوھش باشیم و این فرھنگ سازی، لازمھ موفقیت و پیشرفت است.دکتر جھانبین با اشاره بھ نقش شورای فرھنگی خاطر نشان کرد: شوراھای فرھنگی در دانشگاه، بالاترین مرجع در حوزه تصمیم گیری ھای فرھنگی است، بنابراین فعالیت ھای فرھنگی باید در متن برنامھ ھای دانشگاه قرار داشتھ باشد و نباید بھ عنوان فوق برنامھ باشد.وی با تاکید بر اینکھ نباید عملکرد شعارگونھ در حوزه فعالیت ھای فرھنگی داشتھ باشیم، اظھارداشت: زیرساخت کارفرھنگی کرامت است و کرامت بھ معنای واقعی کلمھ باید در تمام اجزا جاری باشد.سرپرست معاونت فرھنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اظھار داشت: در بحث کرامت و اخلاق اثرگذار، نقش مدیران و تصمیم گیران بسیار مھم است و نحوه برخوردھا بھ صورت زنجیر وار جلو می رود، بنابراین اگر در بخشی از این اثرات منفی خود را بر جای خواھد گذاشتًزنجیره کرامت مورد توجھ قرار نگیرد، قطعا.
تعداد بازدید:
69
طراحی و توسعه در اداره وبومتریک و امور وب سایتهای دانشگاه - کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) می باشد.
Powered by DorsaPortal