سال 1398، رونق تولید

 
 
 
 
 
 
 
 
 

شرايط شركت در اردوي منتخبين فرهنگي

1-حداقل دونيمسال تحصيلي دردوره كارشناسي ويك نيمسال دردوره كارشناسي ارشد ودكتري گذرانده باشد

2-حداقل ميانگين معدل كل دانشجو15 باشد

3-درهيچ ترمي مشروط نشده وسابقه كميته انضباطي نيزنداشته باشد

4-كسب رتبه درمسابقات قرآن وعترت

5-كسب رتبه درمسابقات فرهنگي وهنري دانشگاه،جشنواره ها وهمايش ها

6-همكاري فعال بابخش هاي فرهنگي دانشگاه

7-مقالات وپژوهش ها درنشريه هاي حوزه معاونت فرهنگي

8-دانشجو قبلاً دراين اردو شركت نكرده باشد


جهت ثبت نام حداكثرتا تاريخ 16 بهمن  به اداره فرهنگي واجتماعي

واقع درساختمان انديشه طبقه اول اتاق 121 ويا138 مراجعه نمائيد

 

زمان برگزاري اردو:  اسفندماه سال جاري

 
 

توجه: دانشجوي گرامي پس ازثبت نام مقدماتي فرم مربوطه ذيل را دريافت نموده وپس ازتكميل دراسرع وقت به حوزه فرهنگي اتاق 121 و138 تحويل نمائيد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

كانون فيلم وعكس
كانون ققنوس

Powered by DorsaPortal